Yazarlara Bilgi

Yakın Doğu Tıp Dergisine makale göndermek için; nemj.neu.edu.tr adresine
bakabilirsiniz. Çalışmanızla ilgili gelişmeleri referans numarası ile bu adresten takip edebilirsiniz.

GENEL BİLGİLER

Yakın Doğu Tıp Dergisi (YDTD), tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırmalar, derlemeler, olgu sunumları, editöryal yorum ve tartışmalar, editöre mektuplar, cerrahi teknikler, tıbbi kitap değerlendirmeleri gibi konuları yayımlayan bilimsel bir dergidir.
Yayımlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere halen değerlendirme aşaması altında olmaması gerekir. Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Bilimsel toplantılarda sunulan özetler, makalede alt bilgi olarak belirtilmesi koşulu ile kabul edilir.
Makale bilimsel değerlendirme için işleme alındıktan sonra, başlık (CR-title) sayfasında belirtilmiş olan yazar isimleri ve sıralaması esas alınır.

ETİK SORUMLULUK

 • Dergi, “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygunluk (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ index.html) ilkesini kabul eder. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin MATERYAL VE METOD bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan “Aydınlatılmış Onam” (informed consent) aldıklarını belirtmek zorundadır.
 • Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin MATERYAL VE METOD bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadır.
 • Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “Aydınlatılmış Onam” alınmalıdır.
 • Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma, vb. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında bildirmek zorundadır.
 • Makalede “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; alınan belge tarayıcıdan elektronik ortama çevrilecek e-mail (nemj.neu@gmail.com) ile online olarak ulaştırılacaktır. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

YAYIN HAKKI

1976 Copyright Act’e göre, bütün yazarlar tarafından imzalanmış yayın haklarının devredildiğini bildiren belge makale ile birlikte gönderilmelidir. Web sitesinin “Makale Gönder” butonunda bulanan “CR-Title” dosyasını lütfen bilgisayarınıza indirin, bilgisayar ortamında doldurun, yazıcıdan çıktı alıp imzalayın, tarayıcıdan geçirerek bir PDF dosyası hazırlayın. PDF formatındaki imzalı dokümanı ve WORD formatındaki imzasız dokümanı ekli dosyalar olarak e-mail ile nemj.neu@gmail.com adresine gönderiniz.
Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez, makalelerin yaymlanması için herhangi bir ücret talep edilmez.

YAZI ÇEŞİTLERİ
ARAŞTIRMALAR: Kliniklerde yapılan prospektif-retrospektif ve her türlü deneysel çalışmaların yapısı şu şekilde olmalıdır:

 • Bölümlendirilmiş özet; ortalama 200 kelimeden oluşan (1) amaç, (2) metot, (3) bulgular ve (4) sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Özette kısaltma ve referans numarası kullanılmamalıdır.
 • Anahtar Kelimeler; indeks medikusta yer alan konu başlıklarına uygun (MSH) en az üç anahtar kelime verilmelidir.
 • Giriş – Materyal ve Metot – Bulgular – Tartışma – Sonuç – Teşekkür – Kaynaklar

DERLEME: Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik gösteren her türlü konu için son tıp literatürünü de içine alacak şekilde hazırlanmalıdır. Konuyla ilgili lehte ve aleyhte görüşlere yer verilmeli, yazarın kendi önerisine göre bir sonuca bağlanmalıdır. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir. Şu bölümlerden oluşmalıdır;

 • Özet; bölümlendirilmiş olması gerekmez ve 200 kelimeyi geçmemelidir.
 • Doküman kaynağı – Çalışma seçim kriterleri – Sonuç – Kaynaklar
 • Konunun aktarımında kullanılan başlık ve alt başlıklarda numaralandırma sistemi kullanılmalıdır. Örneğin 1. Tanım, 1.1. İnsidans, 1.2. Etiyoloji, 2. Tedavi, 2.1. Medikal Tedavi, 2.2. Cerrahi Tedavi vb…

Doküman kaynağı: Çalışmanın konusunu oluşturan alanda yapılan taramanın kriterleri (yıl, dil, insan-hayvan çalışması vb), arama terimleri belirtilmelidir. Çalışma seçim ölçütleri: Taranan çalışmaların kabul etme ve reddetme kriterleri açıklanmalıdır.
OLGU SUNUMU: Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren olguların sunulduğu makalelerdir. Olgu sunumları açık ve net olan en fazla 4 şekil içermelidir. Şu bölümlerden oluşmalıdır;

 • Özet; bölümlendirilmiş olması gerekmez ve 200 kelimeyi geçmemelidir.
 • Giriş – Olgu Sunumu; açık ve net olmadır – Ayırıcı Tanı – Tedavi – Sonuç – Kaynaklar

EDİTÖRE MEKTUP: Editöre mektuplar 700 kelimeyi aşmamalı, kaynak sayısı onun üzerinde olmamalıdır. Editöre mektuplarda özet ve anahtar kelime gerekmez.

MAKALELERİN YAZIM FORMATI VE SİTİLİ

Makaleler bir bilgisayar yazım programıyla (Microsoft Office Word, Open Office Word vb) hazırlanmalıdır. Makalenin rumuzu olarak bir veya iki kelimeden oluşan bir kısa başlık oluşturulmalıdır. Makalenin aşağıda belirtilen her bir bölümü ayrı bir digital dosya halinde hazırlanmalı, dosya isimleri aşağıdaki koyu yazılan kelimeler ve kısa başlık ile isimlendirilmeli.

 • Yayın Hakkı ve Başlık sayfası (CR.Title)
 • Özet sayfası:Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler (Oz.Abs)
 • Ana metin: Giriş, materyal metod, bulgular, tartışma, sonuç, teşekkür, kaynaklar (text)
 • Tablolar text dosyası içinde yer almamalı (tab1, tab2, …) & Şekiller (fig1, fig2, …) ve Şekil alt yazıları (legend)

Makaleyi oluşturan alt dosyaların isimlendirilmesi için örneğin kısa başlık “ear effusion” seçilmiş ise “CR.Title-ear.effusion”, “Oz.Abs-ear.effusion”, “text-ear.effusion”, “tab1-ear.effusion”, “fig1-ear.effusion”, “legend-ear.effusion” vb…

YAYIN HAKKI ve BAŞLIK SAYFASI

Başlık sayfasında (CR.Title) makalenin başlığı konuyu anlatacak şekilde kısa ve net olmalıdır. Başlıkta kısaltmalar kulanılmamalıdır. Hem Türkçe, hem İngilizce başlık bir arada verilmelidir. Başlık sayfasında bütün yazarların tam isimleri, akademik ünvanları, çalıştıkları kurum, elektronik posta adresleri, telefon numaraları bulunmalıdır. İletişim kurulacak yazar yıldız “*” işaretiyle belirtilmelidir, belirtilmemişse ilk sıradaki yazar kabul edilecektir. Makale daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuşsa bu sayfada belirtilmelidir.

ÖZET SAYFASI

Hem Türkçe, hem İngilizce başlıkla birlikte hem Türkçe, hem İngilizce özet bulunmalıdır. Türkçe bilmeyen yazarlar için Türkçe özet editörlükçe hazırlanacaktır. Özet ve Abstract başlıklandırılmış olmalıdır. Örneğin Amaç (Objective), Metod (Method), Bulgular (Results), Sonuç (Conclusion) şeklinde başlıklar kullanılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler birebir aynı olmalıdır. Özet 200 kelimeyi geçmemelidir. Anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri’nden (TBT; MeSH – Medical Subject Headings) seçilmelidir. (bkz: http://www.bilimterimleri.com)

ANA METİN

Ana metin hazırlanırken her iki dilde başlık tekrar bulunmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Metin içinde kullanılan kısaltmaların ilk geçtiği yerde tam yazılımı verilmeli, parantez içinde kısaltması yazılmalıdır. Ölçü birimi olarak metrik birimler tercih edilmeli, diğer birimler açıklayıcı olarak istenirse parantez içinde ayrıca verilebilir. İlaçların ticari isimleri yerine jenerik isimleri kullanılmalıdır.

TABLOLAR VE ŞEKİLLER

Tablolar word programlarındaki tablo hazırlama menüsüyle hazırlanmalıdır. Tablo hazırlanmasında excel ve benzeri programlar kullanılmamalıdır. Tablolar metin içindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalı ve isimlendirmelidir.
Şekiller metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Şekil alt yazıları ayrı bir dosya olarak hazırlanmalıdır. Renkli olarak basılması istenilen fotoğraflar için ücret talep edilebilir. Online olarak yayınlanacak makalelerdeki renkli fotoğraflar için ücret talep edilmez. Her bir şekil ayrı bir dosya olarak eklenmelidir. Şekiller metin içinde numaraları ile refere edilmelidir. Şekil alt yazıları için ayrı bir dosya hazırlanmalıdır (legend).
Dijital olarak gönderilecek şekillerin TIFF veya EPS formatında olması ve en az 300 dpi çözünürlüğe sahip olması gerekir.
Şekil alt yazıları açıklayıcı, mümkün olduğunca kısa ve net olmalıdır. Mikroskobik görüntülerde büyütme derecesi, kullanılan boyalar ayrıca belirtilmelidir. Şekil üzerinde kullanılan sembollerin açıklaması yapılmalıdır. Alıntı olarak kullanılan çizimler, tablolar veya 200 kelimeyi geçen metin bölümleri için yazardan ve yayınevinden alınmış yazılı izin makale ile birlikte gönderilmelidir.

KAYNAKLARIN YAZILIMI

Kaynaklar yazı içinde geçiş sırasına göre numaralanmalıdır. Özet içinde referans numarası kullanılmamalıdır. Yazar ismi 5 ve daha çok ise ilk üç isim sonrasında ve.ark. kısaltması kullanılabilir. Dört yazarlı referanslarda tüm isimler belirtilmelidir.
Kaynak Yazılımı İçin Örnekler
4 isimden çok yazarı olan makale yazılımı;

 1. Ishiyama A, Ishiyama GP, Lopez I, et al. Histopathology of idiopathic chronic recurrent vertigo. Laryngoscope 1996; 106: 1340-7.
  Baskıda olan makale yazılımı;
 2. Şafak MA, Göçmen H, Samim E, Özeri C. Canal wall down tympanoplasty. Gazi Medical J (in press).
  Ek sayı olarak basılan makale yazılımı;
 3. Paganini EP, Latham D, Abdulhadi M. Practical consideration of recombinant human erythropoietin therapy. Am J Kidney Dis 1989; 14(suppl 1): 19-36.
  Doi numarası ile referans gösterme; doi numaraları “1” ve “2” nolu örneklerin sonuna eklenebildiği gibi tek başına da olabilir.
 4. Hamid M. Medical management of common peripheral vestibular diseases. Cur Opin Otolaryngol Head Neck 2010; doi:101097/MOO.0b013e32833e587a
  Kitapların kaynak gösterilmesi;
 5. Paparella MM, Shumrick DA, Gluckman JL, et al (eds): Otolaryngology (ed 3). Philadelphia, PA, Saunders, 1991.
  Kitaptan bir bölümün kaynak gösterilmesi;
 6. Luxon LM. Causes of balance disorders, in Stephens D (ed); Adult Audiology, in Kerr AG (ed): Scott-Brown’s Otolaryngology (ed 5). London, Butterworth, 1987, pp 157-202.
  Web sitesi adresiyle kaynak gösterme;
 7. Özkum D, Ozan ÇD. Kuzey Kıbrısta geleneksel tedavi amacıyla kullanılan tıbbi bitki karışımları.http://nemj.neu.edu.tr/kuzey-kibrista-geleneksel-tedavi-amaciyla-kullanilan-tibbi-bitki-karisimlari

MAKALE HAZIRLANMASINDA SON KONTROL LİSTESİ

 • CR-Title: Bütün yazarların ünvanları, kadroları, elektronik posta adresleri, telefon numaraları başlık sayfasında bulunmalı.
 • Kısa Başlık:Bir iki kelimelik kısa başlık oluşturulup dosya isimlerinde kullanılmalı.
 • Özet Sayfası: Hem Türkçe, hem İngilizce bölümlendirilmiş özet ve anahtar kelimeler hazırlanmalı.
 • Ana metin: Ana metinde yazar isimleri olmamalı, anahtar kelimeler unutulmamalı.
 • Ek dosyalar: Şekiller, tablolar ve alt yazılar ayrı dosyalar halinde olmalı.

YASAL SORUMLULUK: Dergide yayınlanan makalelerde veya reklamlarda savunulan görüşler, öne sürülen tezler ve her türlü alıntıdan doğan sorumluluk yazarlara ve ilgili reklamın kurumuna aittir, derginin editörlüğü, yayın kurulları, hakemleri ve yayıncı sorumlu tutulamaz.
MAKALENİN GÖNDERİLMESİ: Yukarıdaki formata göre hazırlanmış olan çalışmanız e-mail (nemj.neu@gmail.com) ile gönderilebilir. Yazıların takibi için editörlüğün size bildirdiği makale takip numarası kullanılarak websitesi (http://nemj.neu.edu.tr), aracılığı ile yapılabilir.

© Copyright 2017 | Near East Technology